[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/functions_display.php on line 650: unserialize(): Error at offset 176 of 305 bytes
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/includes/session.php on line 2208: Array to string conversion
forum.avtoprokat.com.ua • Просмотр темы - ëåòî 2010

ëåòî 2010

Ïðèâåò âñåì àâòîëþáèòåëÿì:))

Модератор: ïÅÒÐÎÂÈ×

ëåòî 2010

Сообщение ïÅÒÐÎÂÈ× » Сб апр 23, 2011 11:21 pm

Òåïåðü ó íàñ íîâûé ñàéò http://avtoprokat.com.ua/ , ðàáîòàåò ñêàéï . È ïîçâîíèòü ñòàëî ãîðàçäî ïðîùå. Âñå êàê îáû÷íî ïî óòðàì ñ 0800 äî 1000 ÿ òî÷íî ñèæó ïåðåä ãðàôèêîì . Ìîæíî ïîçâîíèòü è óòî÷íèòü åñòü ëè âû â
ãðàôèêå è îáñóäèòü äðóãèå âîïðîñû.  äðóãîå âðåìÿ ïîçâîíèòü ìîæíî òîæå , íî íå ôàêò ÷òî ãðàôèê áóäåò ó ìåíÿ ïåðåä íîñîì :roll: . Ïðèâåò âñåì ñòàðûì êëèåíòàì . Çíàêîìûì êàê îáû÷íî ñêèäêà ñðàçó - 10 %. Ñ Ïàñõîé ÂÀÑ. Áåðåãèòå ñåáÿ.
Ñ óâàæåíèåì, Àâòîïðîêàò "Áåëûå Ñêàêóíû"
Аватара пользователя
ïÅÒÐÎÂÈ×
Site Admin
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2005 8:12 pm

Вернуться в Àâòîïðîêàò Гў Ñåâàñòîïîëå ГЁ Êðûìó - îò $10 Гў Г±ГіГІГЄГЁ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron